Reklamacje i zwroty

Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługują uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z umową, wynikające z ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz
o zmianie Kodeksu Cywilnego.

Konsument traci uprawnienia z tytułu niezgodności z umową, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy, od stwierdzenia niezgodności towaru z umową, nie zawiadomi o tym Sprzedawcy, chyba że obowiązują w tym zakresie terminy krótsze, wynikające w szczególności z Rozporządzenia Ministra Gospodarki lub Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy
o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową.

Konsument, który dokonał zakupu w sklepie internetowym wineconcept.pl, zawarł umowę na odległość i może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu (10) dni. Termin dziesięciodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania towaru. Treść oświadczenia powinna zawierać: datę, oznaczenie Sprzedawcy i jego siedzibę, numer
i przedmiot zamówienia, datę złożenia zamówienia, oświadczenie: „niniejszym odstępuję od umowy na podstawie art. 7 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” oraz czytelny podpis Konsumenta. Do zachowania tego terminu wymagane jest wysłanie zamówionego towaru na adres Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż
w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Do odsyłanego Towaru należy także /*załączyć fakturę VAT detaliczną lub paragon. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Wine Concept nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

Towar podlega zwrotowi pod warunkiem, że zostanie zwrócony w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu, nie nosi śladów używania oraz nie posiada wad, za wyjątkiem wad stanowiących podstawę do reklamacji. Towar zwrócony nie może być niekompletny. W przypadku zamówienia zestawu, za towar uznaje się cały zestaw. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii, otwarciu butelki lub usunięciu innych zabezpieczeń, a w szczególności banderoli, w przypadku zestawu dotyczy to wszystkich jego elementów.

W razie skutecznego odstąpienia od umowy, Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić całość kosztów poniesionych przez kupującego w związku z zamówieniem (kwota równa sumie ceny towaru i kosztów wysyłki do klienta - koszty przesyłki zwrotnej ponosi kupujący). Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Konsumenta lub przekazem pocztowym pod adres Konsumenta wskazany w zamówieniu. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny w miejscu właściwym dla Wine Concept.

Artykuły

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Zaloguj się

{nocache:abf473e58cb2a52c3b748c75ed560c12#0}
Sklep internetowy Shoper.pl