Regulamin


Regulamin

1. Postanowienia ogólne

2. Warunki realizacji zamówień

3. Ceny i polityka cenowa

4. Formy płatności

5. Dostawa towarów

6. Reklamacje i zwroty w stosunkach z klientami nie będącymi konsumentami

7. Reklamacje i zwroty towaru w przypadku transakcji z konsumentami

8. Bezpieczeństwo

9. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

109. Przetwarzanie danych osobowych (pPolityka prywatności)Polityka prywatności

110. Postanowienia końcowe

Właścicielem oraz operatorem witryny www.wineconcept.pl jest Tomasz Wagner Wine Concept , z siedzibą przy ul. Jana Szwai 7a/201 w Krakowie (30-383), zwany dalej Wine Concept. Firma jest płatnikiem podatku VAT od towarów i usług oraz posiada numer NIP 679-144-84-14, numer Regon 122501006.

1. Postanowienia ogólne

1. Celem działania witryny wineconcept.pl jest sprzedaż detaliczna win jakościowych oraz akcesoriów związanych ze spożyciem wina w Polsce, jak również sprzedaż kawy i oliwy jakościowej oraz akcesoriów z nimi związanych. Dostarczane towary są wolne od wad.

2. Wine Concept posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa, wydane przez Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2002 Nr 147 poz. 1231). Zezwolenie ma numer I/508/B/420/2012.

3. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest sklep&wine bar Wino Kawa Oliwa znajdujący się w Krakowie przy ulicy Merkuriusza Polskiego 2, który jest własnością Wine Concept.

4. Dane zamieszczone przez sprzedawcę na witrynie sklepu internetowego wineconcept.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Dane te pełnią jedynie rolę informacji handlowej.

5. Korzystanie z witryny internetowej wineconcept.pl i dokonywanie zakupów jest równoznaczne z akceptacją całości Regulaminu i jest jednocześnie poświadczeniem pełnoletności przez osobę korzystającą jak również jej trzeźwości w momencie korzystania.

6. Niniejszy Regulamin określa sposób dokonywania sprzedaży towarów, jak również zawiera treść zobowiązań stron korzystających.

2. Warunki realizacji zamówień

1. Warunkiem dokonania zakupu w sklepie internetowym wineconcept.pl jest podanie niezbędnych informacji do realizacji zamówienia lub dokonanie rejestracji.

2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie internetowej wineconcept.pl, co jest równoznaczne ze złożeniem przez użytkownika oferty zawarcia umowy sprzedaży, na warunkach określonych w oświadczeniu i opisie towaru. Oferta wiąże Klienta przez 24 godziny, od momentu złożenia zamówienia. W zamówieniu Klient wskazuje:

- zamawiany towar

- adres, na jaki ma być dostarczony towar (dane do dostawy) oraz dokładne dane do wystawienia faktury VAT detalicznej (adres płatnika i jego numer NIP) jeśli Klient takową sobie życzy;

- numer telefonu kontaktowego;

- żądany termin dostawy;

- sposób dokonania płatności.

3. Akceptacja zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór przesyłki przez osobę pełnoletnią. Złożenie zamówienia jest tożsame z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych, nie jest też nietrzeźwa w chwili składania zamówienia i w chwili jego odbioru oraz nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży.

4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail,

- podany podczas procesu składania zamówienia (Klient dokonujący zakupów jako Gość) lub

- dostępny w sekcji Moje konto (Klient zarejestrowany),

potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz szczegóły dotyczące zamówienia.

Jest to równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży, pod warunkiem uiszczenia przez Klienta ceny oraz wydania towaru przez Wine Concept. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z momentem łącznego spełnienia wszystkich wymienionych wyżej warunków.

Klient zarejestrowany jest zobowiązany każdorazowo do poinformowania Wine Concept o zmianie adresu e-mail dokonując aktualizacji danych w sekcji Moje konto, aby każde kolejne zamówienie, złożone przez niego, mogło zostać przekazane do realizacji.

5. Wine Concept potwierdzi przyjęcie zamówienia w ciągu 24 godzin, od chwili jego otrzymania. W przypadku, gdy zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, Wine Concept potwierdzi przyjęcie zamówienia w ciągu 24 godzin począwszy od godziny 9:00 najbliższego dnia roboczego. Po upływie tego czasu uważa się, że Klient nie jest już związany treścią zamówienia.

6. Odmowa przyjęcia zamówienia lub upływ czasu przeznaczonego na przyjęcie zamówienia powoduje niedojście umowy sprzedaży do skutku. Odmowa przyjęcia zamówienia nastąpi w szczególności wówczas, gdy:

- Towar jest niedostępny w magazynie Wine Concept (w takiej sytuacji możliwe jest jednak przyjęcie zamówienia w zakresie dostępnego towaru – za uprzednią zgodą Klienta);

- nastąpiła nieprzewidziana zmiana cen zakupu wprowadzonych przez dostawcę;

- podane przez Klienta dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości;

- Klient nie odebrał poprzedniego zamówienia;

- pojawiły się zdarzenia losowe, na które Wine Concept nie miał wpływu.

7. Wine Concept może również, w terminie przewidzianym na przyjęcie zamówienia, odpowiedzieć na zamówienie z zastrzeżeniem tej zmiany, że termin realizacji zamówienia będzie dłuższy niż standardowy. Wine Concept określi w przybliżeniu czas realizacji zamówienia. Wówczas Klient, w ciągu 24 godzin, ma prawo przyjęcia tak zmodyfikowanej oferty (art. 68 KC). W przypadku odmowy przyjęcia przez Klienta zmodyfikowanej oferty lub upływu 24 godzin od wysłania do Klienta zmodyfikowanej oferty, umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku.

8. Wine Concept nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w jego dostarczeniu i tym samym realizacji zamówienia, wynikające z zaistnienia siły wyższej, nieobecności osoby upoważnionej do odbioru zamówienia pod wskazanym adresem oraz błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy oraz w przypadku braku możliwości skontaktowania się z Użytkownikiem na podany adres e-mail i/lub numer telefonu.

9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności uznania na koncie Wine Concept płatności za zamówione towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. Wine Concept podkreśla, że złożenie zamówienia na takie towary nie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży tych towarów oraz nie uprawnia Klienta do żądania ich wydania.

10. Wine Concept umożliwia dokonania zakupów w formie prezentu. W przypadku zamówień będących prezentami Klient określa termin dostawy i adres dostawy prezentu oraz adres płatnika, na który zostanie wysłana faktura.

11. Informacja o koszcie przesyłki i wszystkich innych ewentualnych kosztach jak: przesyłka w sobotę do godziny 14, koszty opakowania prezentu, czy dodatkowy koszt związany z wybraną formą płatności, pojawią się po dokonaniu wyboru formy doręczenia i formy płatności w podsumowaniu zamówienia oraz określeniu daty dostawy, a w przypadku zamówień telefonicznych w treści maila weryfikacyjnego wysyłanego do Klienta do potwierdzenia i dokonania płatności.

12. Do każdego zamówienia, dokonanego w witrynie internetowej wineconcept.pl, wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci faktury VAT detalicznej lub paragonu fiskalnego. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki.

13. Wine Concept zastrzega sobie prawo do dostarczenia zamówienia bez towarów, których skompletowanie, w wyniku czynników od niego niezależnych, było niemożliwe w momencie kompletowania zamówienia.

O takim fakcie Klient zostanie bezzwłocznie powiadomiony. Klient otrzyma bezzwłocznie zwrot pieniędzy za niedostarczone towary według ich wartości na fakturze.

14. Wine Concept zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń dotyczących ilości zamawianych towarów i wartości zamówień oraz sprawdzenia prawdziwości danych osobowych, przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, a tym samym prawo do anulowania tego zamówienia, jeśli dane nie zostaną zweryfikowane pozytywnie.

15. Celem weryfikacji danych podawanych w czasie składnia zamówienia złożonego na stronie internetowej lub telefonicznie Wine Concept zastrzega sobie prawo do wykorzystania używanych środków technicznych, takich jak: telefon, faks, e-mail dla zapewnienia dowodów świadczących o fakcie złożenia zamówienia i jego warunkach, a także tożsamości Klienta, niezbędnych do jego realizacji.

3. Ceny i polityka cenowa

1. Wszystkie ceny prezentowane na witrynie sklepu internetowego wineconcept.pl są cenami brutto (zawierają 23% lub inny właściwy dla danego produktu podatek VAT oraz ewentualne inne daniny publiczne). Ceną wiążącą jest cena podana przy towarze w chwili składania zamówienia. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

2. Wine Concept zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych na stronie sklepu internetowego www.wineconcept.pl, bądź wprowadzania w nich zmian.

3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia prezentowana jest na stronie internetowej wineconcept.pl, po dokonaniu przez Użytkownika wyboru formy i terminu dostawy zamówienia oraz formy płatności.

4. Wine Concept zastrzega sobie prawo do wprowadzania cen klubowych i promocyjnych oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany cen, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych. Promocje i wyprzedaże regulowane są odrębnymi regulaminami promocji.

5. Dodatkowe koszty związane z przesyłką towarów określone są w osobnym dokumencie. O kosztach tych Klient informowany jest przed złożeniem zamówienia.

6. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niekompletnych danych do odbioru przesyłki uniemożliwiających dostarczenie przesyłki, czy też w przypadku nieobecności Klienta lub osoby uprawnionej do odbioru zamówienia w wyznaczonych w formularzu zamówienia godzinach, kosztami dodatkowej dostawy zostanie obciążony Klient. Koszt ten będzie równy kosztowi dostawy przypisanemu najniższemu przedziałowi kwotowemu zamówienia, bez względu na wartość zamówienia.

7. Wine Concept zastrzega sobie możliwość do różnicowania cen w zależności od różnych form płatności, przewidzianych w części 4 niniejszego Regulaminu.

4. Formy płatności

1. Zapłaty za zamówiony towar można dokonać za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów:

- przelewem elektronicznym, bankowym, przelewem zwykłym lub kartą kredytową – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Wine Concept;

nr konta Wine Concept Tomasz Wagner:76 1050 1445 1000 0090 9398 9334

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl”.

- gotówką lub kartą kredytową, jeśli odbiór osobisty, przy odbiorze w Krakowie, przy ul. Merkuriusza Polskiego 2 w Wino Kawa Oliwa.

- gotówką, za pośrednictwem kuriera UPS (płatność „za pobraniem”).

2. Wine Concept zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności dla Klientów na podstawie indywidualnych ustaleń.

3. W przypadku wybranych towarów lub kategorii produktowych Wine Concept zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

5. Dostawa towarów

1. Dostawy realizowane są poprzez firmę kurierską UPS w godzinach 9.00 - 16.00. Dostawy w innych porach realizowane są na życzenie Klienta i mogą wiązać się z dodatkową opłatą - w takich przypadkach należy wyraźnie zaznaczyć w rubryce ‘uwagi’ podczas składania zamówienia, w jakich godzinach powinien być dostarczony towar. Niezależnie od tego kurier może, lecz nie jest zobowiązany, kontaktować się na wskazany przez Użytkownika numer telefonu, celem potwierdzenia obecności w miejscu dostawy.

2. Towar dostarczany jest pod adres odbiorcy, wskazany w formularzu zamówienia chyba, że klient wspólnie z Wine Concept ustalił inaczej.

3. Zamówienia są realizowane tylko na terenie Polski w dni robocze chyba, że wcześniej z Wine Concept uzgodniono inaczej.

4. Klient upoważnia kuriera do dostarczenia towaru oraz wykonania w imieniu i na rzecz Wine Concept wszelkich czynności, do jakich zobowiązuje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

5. W szczególności kurier, w przypadku wątpliwości, jest uprawniony zażądać od odbiorcy przesyłki okazania dokumentu potwierdzającego jego pełnoletniość. Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku odmowy okazania dokumentu, kurier odmówi wydania towaru. Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie co do trzeźwości osoby odbierającej towar, kurier również odmówi wydania towaru.

6. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu otrzymania przelewu (uznania na rachunku bankowym) przez Wine Concept. Dostawy będą realizowane w ciągu jednego dnia roboczego (24 godziny) pod warunkiem, że płatność została zaksięgowana na koncie Wine Concept , a dzień następujący po nim jest dniem roboczym. W innym przypadku dostawy będą realizowane w terminie od 48 do 72 godzin, począwszy od godziny 9:00 najbliższego dnia roboczego, pod warunkiem, że kolejne dni następujące po nim są dniami roboczymi. Wine Concept zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wydłużenie czasu dostawy z przyczyn nieleżących po swojej stronie.

7. Za właściwą godzinę uznaje się godzinę na serwerze Sprzedawcy, jest ona widoczna w potwierdzeniu, jakie otrzymuje Klient po złożeniu zamówienia.

8. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży jest dołączany do przesyłki, albo wysyłany Klientowi pocztą tradycyjną, w terminie do 14 dni od zawarcia umowy, na wskazany przez Klienta adres dostawy.

9. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest prezent – faktura VAT detaliczna nie jest dołączana do przesyłki, lecz wysyłana na adres płatnika wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

10. Przy odbiorze przesyłki należy w obecności kuriera sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią zamówienia.

11. W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia lub Towar uległ uszkodzeniu, Klient jest zobowiązany sporządzić protokół szkody z wyszczególnieniem wszystkich wad Towaru i podpisem kuriera. Wine Concept zastrzega, iż brak spisania wskazanego protokołu pomimo powstania szkód w transporcie (także zdekompletowania dostawy) uprawnia Wine Concept do żądania pokrycia przez Klienta całkowitej wynikłej stąd szkody.

12. Koszt standardowej dostawy to 25 pln dla zamówień do 250pln. Koszt dostawy zamówień powyżej 250 pln ponosi Wine Concept.

6. Reklamacje i zwroty w stosunkach z klientami nie będącymi konsumentami

1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Klientami nie będącymi Konsumentami.

2. Do Klientów nie będących Konsumentami stosuje się odnoszące się do podmiotów innych niż konsumenci przepisy art. 556-57681 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (t. jedn. Dz.U. z 2014r. poz. 121 ze zm., dalej jako KC).

3. Jeśli nie zachodzą przypadki odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi, upoważniające Klienta do zwrotu towaru, Klient może zwrócić zakupiony towar jedynie za zgodą Sprzedawcy, na koszt Klienta, jeżeli towar jest nieużywany, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

4. Z podlegającej zwrotowi ceny, Wine Concept może potrącić 20% jej wysokości tytułem zryczałtowanych kosztów obsługi transakcji. Nie dotyczy to zwrotów dokonanych z powodu wad towaru zakupionego.

5. Wine Concept nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

6. Reklamacja powinna dokładnie opisywać wady towaru oraz zawierać dane do kontaktu z Klientem. Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu lub jego kopię. Jeżeli jest to wymagane przez charakter wady, konieczne może być ponadto odesłanie wadliwego towaru do Wine Concept.

7. Reklamacje i zwroty towaru w przypadku transakcji z konsumentami

1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Klientami będącymi Konsumentami.

2. Do Klientów będących Konsumentami nie stosuje się odpowiednie przepisyów art. 556-57681 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - KC.

3. O dostrzeżonej wadzie konsument obowiązany jest zawiadomić Wine Concept niezwłocznie po ich dostrzeżeniu. Składana reklamacja powinna dokładnie opisywać wady towaru oraz zawierać dane do kontaktu z Klientem. Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu lub jego kopię. Jeżeli jest to wymagane przez charakter wady, konieczne może być ponadto odesłanie wadliwego towaru do Wine Concept.

4. Konsument, który dokonał zakupu w witrynie wineconcept.pl, zawarł umowę na odległość i może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania towaru. Treść oświadczenia powinna zawierać: datę, oznaczenie Sprzedawcy i jego siedzibę, numer i przedmiot zamówienia, datę złożenia zamówienia, oświadczenie: „niniejszym odstępuję od umowy na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta oraz czytelny podpis Konsumenta. Oświadczenie może być złożone także przy wykorzystaniu formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

5. Konsument zobowiązany jest wysłać zamówiony towar na adres Sprzedawcy nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Do odsyłanego towaru należy także /*załączyć fakturę VAT detaliczną lub paragon. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Wine Concept nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

6. Zwrot towaru powinien nastąpić w stanie niezmienionym ponad korzystanie z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru – w przeciwnym razie konsument ponosi względem Wine Concept odpowiedzialność za pogorszenie towaru. Towar zwrócony nie może być niekompletny. W przypadku zamówienia zestawu, za towar uznaje się cały zestaw.

7. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, Sprzedawca Wine Concept gwarantuje zwrot kwoty całości kosztów poniesionych przez kupującego w związku z zamówieniem (kwota równa sumie ceny towaru i kosztów wysyłki DO klienta - koszty przesyłki zwrotnej ponosi kupujący) - z tym zastrzeżeniem, że jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Wine Concept, Wine Concept zobowiązany jest do zwrotu kosztów dostawy towaru tylko do wysokości równej najtańszemu zwykłemu sposobowi dostarczenia towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Konsumenta lub przekazem pocztowym pod adres Konsumenta wskazany w zamówieniu. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Poniesione przez konsumenta kKoszty odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

8. Wine Concept informuje, iż na mocy art. 38 ww. ustawy o prawach konsumenta od niektórych umów zawieranych na odległość nie można odstąpić na podstawie przepisów tej ustawy. Dotyczy to w szczególności takich umów, w których:

- przedmiotem świadczenia jest rzecz (towar) ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- przedmiotem świadczenia jest rzecz (towar) dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- przedmiotem świadczenia są rzeczy (towary), które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

9. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.

8. Bezpieczeństwo

1. Wszystkie informacje podawane przez Użytkownika w trakcie składania i realizacji zamówienia są przesyłane za pośrednictwem i w ramach infrastruktury używającej bezpiecznych technik.

2. Wszystkie informacje niezbędne do dokonania przelewu podawane przez Użytkownika w trakcie realizacji zamówienia są przesyłane za pośrednictwem i w ramach infrastruktury Dotpay używającej bezpiecznych technik.

3. W szczególności operator witryny www.wineconcept.pl nie posiada dostępu do numerów kart kredytowych ani kodów CVV i CV2, ponieważ płatność jest realizowana na serwerach w centrum autoryzacji Dotpay.

9. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Wine Concept świadczy na rzecz Klientów następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:

- udostępnianie Klientom stron i podstron sklepu internetowego www.winceconcept.pl,

- umożliwienie Klientom tworzenia i zarządzania kontem w sklepie internetowym www.wineconcept.pl,

- umożliwienie Klientom dokonywania zakupów za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie sklepu internetowego,

- przesyłanie oferty handlowej Wine Concept Klientom i innym osobom, które wyrażą na to zgodę (newsletter) .

2. Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Wine Concept, wymienionych w ust. 1 powyżej, obejmuje odpowiednio:

– tworzenie strony i podstron sklepu internetowego oraz umieszczenie jej w publicznie dostępnych zasobach sieci Internet, tak aby każdy zainteresowany użytkownik sieci mógł uzyskać dostęp do zawartości strony i podstron sklepu w dowolnym momencie;

– umożliwienie Klientom stworzenia Konta Klienta, które umożliwiać i usprawniać będzie zakupy w sklepie internetowym www.wineconcept.pl poprzez zapamiętanie danych Klienta (w tym danych do wysyłki, danych kontaktowych etc.), podglądu aktualnego stanu zamówienia, udostępnienie Klientowi historii jego wcześniejszych zakupów etc. W ramach stworzonego Konta Klient ma ponadto możliwość zmiany danych, zapisanych w systemie. Tworzenie Konta Klienta nie jest warunkiem koniecznym do składania ofert nabycia towarów dostępnych w sklepie internetowym, ma jednak na celu uproszczenie tego procesu. Rezygnacja z prowadzenia Konta Klienta jest możliwa w każdym momencie bez ograniczeń;

– udostępnienie Klientom strony zawierającej aktywny formularz, umożliwiający Klientom złożenie zamówienia na wybrane wcześniej towary;

– przesyłanie Klientom oraz innym osobom, które wyraziły na to zgodę, informacji handlowej o towarach, które można zamówić u Wine Concept. Rezygnacja z otrzymywania newslettera (subskrypcji) jest możliwa w każdym momencie bez ograniczeń.

3. Usługi świadczone drogą elektroniczną są świadczone na rzecz Klientów bezpłatnie.

4. Adresem e-mail do kontaktu z Wine Concept jest sklep@wineconcept.pl.

5. W celu prawidłowego korzystania przez Klienta ze sklepu internetowego www.winceconcept.pl i innych oferowanych przez Wine Concept usług świadczonych drogą elektroniczną konieczne jest spełnienie poniższych warunków technicznych:

- dostęp do sieci Internet;

- przeglądarka internetowa z włączoną obsługa plików cookies i obsługą JavaScript;

- aktywne konto e-mail.

6. W celu zapewnienia pełnej funkcjonalności sklepu internetowego www.wineconcept.pl (w tym możliwości utworzenia i korzystania z Konta Klienta) sklep może zapisywać niewielkie pliki (cookies) na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Klienta oraz uzyskiwać do nich dostęp.

7. O stosowaniu cookies oraz o możliwości wyłączenia ich stosowania za pomocą ustawień przeglądarki internetowej Klienta zostaje on powiadomiony przy pierwszym wejściu na stronę sklepu internetowego www.wineconcept.pl. Wyłączenie tej informacji oraz ustawienie przeglądarki internetowej tak, aby akceptowała ona pliki cookies traktowane jest jako zgoda na przetwarzanie plików cookies.

8. Dostęp do sklepu internetowego www.wineconcept.pl lub świadczenie innych usług świadczonych drogą elektroniczną może być bez uprzedniego powiadomienia chwilowo zawieszony z różnych przyczyn. Wine Concept nie daje gwarancji dostępu do sklepu internetowego, w tym dostępu niezakłóconego i wolnego od błędów. Co pewien czas Wine Concept może zawiesić lub ograniczyć dostęp do sklepu internetowego, zwłaszcza w celu przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz wprowadzenia nowych rozwiązań.

9. Klient korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną zobowiązany jest w szczególności do powstrzymania się od dostarczania treści bezprawnych, w tym niezamówionej informacji handlowej oraz treści naruszających cudze dobra osobiste.

10. W razie naruszenia postanowienia ust. 7 Wine Concept jest uprawniony do:

- wezwania Klienta do usunięcia niezgodnej z prawem treści,

- usunięcia – bez wcześniejszego ostrzeżenia lub wezwania – niezgodnej z prawem treści,

- usunięcia Konta Klienta,

- zablokowaniu Klientowi dostępu do usług swiadczonych drogą elektroniczną.

11. Na nieprawidłowe świadczenie przez Wine Concept usług świadczonych drogą elektroniczną Klient może złożyć reklamację do Wine Concept, wysłaną na podany wyżej adres e-mail Wine Concept. Reklamacja powinna przedstawiać podstawę faktyczną jej wniesienia (wskazanie, na co Klient składa reklamację). Wine Concept rozpatruje reklamacje według kolejności ich wpływu i niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

10. Przetwarzanie danych osobowych (polityka prywatności)

1. W czasie korzystania z witryny www.wineconcept.pl Klient może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia. Wine Concept jest Administratorem Danych Osobowych Klientów.

2. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu – chyba, że klient wyrazi na to zgodę.

3. Dane osobowe klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim, odpowiedzialnych za realizację płatności na rzecz Wine Concept oraz dostarczających zamówione towary do klienta.

4. Jeśli Klient zgodzi się w procesie składania zamówienia lub zapisze się odrębnie na otrzymywanie wiadomości newsletter, jego dane (adres e-mail) będą wykorzystywane w celu wysyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na wskazany adres e-mail, informacji handlowych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144, poz.1204) – na co klient wyraża zgodę.

5. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Wine Concept są przetwarzane wyłącznie dla jej potrzeb. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).

6. Przechowywane dane mogą w każdej chwili zostać udostępnione Klientowi do wglądu, mogą być również przez niego zmieniane (poprawiane) lub usuwane. O zmianę lub usunięcie danych klient może zwrócić się z prośbą do operatora witryny wineconcept.pl. Wine Concept, celem uniemożliwienia ich jednoznacznej identyfikacji z Klientem, usunie dane osobowe Klienta na jego wyraźną prośbę. Wine Concept zastrzega, że usunięcie danych osobowych uniemożliwi wykonanie procesów posprzedażowych. Raz usunięte konto nie może być ponownie aktywowane.

7. Witryna wineconcept.pl umożliwia Klientom umieszczanie komentarzy, ocen i opinii pod eksponowanymi towarami. Komentarze, o których mowa wyżej stają się własnością Wine Concept i mogą zostać użyte w takiej formie lub skróconej do promocji sklepu lub towarów w nim się znajdujących. Na witrynie wineconcept.pl Klientów obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym bądź obraźliwym.

8. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych lub cudzych danych osobowych.

11. Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Wine Concept w Krakowie, przy ulicy Merkuriusza Polskiego 2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentu sprzedaży w postaci faktury VAT detalicznej bądź paragonu fiskalnego.

2. Wine Concept zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.wineconcept.pl.

3. Wine Concept nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie adresu e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.

4. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru prezentowanego w sklepie internetowym wineconcept.pl wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w sklepie internetowym wineconcept.pl.

5. Wine Concept dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży Towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.

6. Podana zawartość alkoholu na stronie produktowej i na etykiecie może nieznacznie odbiegać od rzeczywistej zawartości alkoholu, co wynika ze specyficznych właściwości wina. Rozbieżność ta nie może być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.

7. Trwałość poszczególnych rodzajów win jest indywidualna. Optymalny termin spożycia i ewentualny okres przechowywania zależy od rodzaju i jakości wina. Wine Concept służy w tym względzie informacją.

8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

9. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez sklep internetowy wineconcept.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

10. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie www.wineconcept.pl posiadają ochronę prawno – autorską w świetle art.1. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – OPAiPP (Dz. U. 1994 Nr 24 poz.83) - czyli posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich przedrukowywać bez zgody właściciela praw autorskich do niego, jakim jest Wine Concept lub firmy z nią współpracujące. Jeśli nie ma takiej zgody to naruszeniu ulega majątkowe prawo autorskie - art.17. ustawy OPAiPP.

Artykuły

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Zaloguj się

{nocache:abf473e58cb2a52c3b748c75ed560c12#0}
Sklep internetowy Shoper.pl